• Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

Rekrutacjazasady i wzorce dokumentów

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas
tworzonych w Szkole Podstawowej Nr 39 w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017
 

Ze względu na rekrutację elektroniczną wszystkie niezbędne wzory druków są przygotowywane przez Wydział Edukacji w Gdańsku.

W poniedziałek, 14 marca br., rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych. Rekrutacja do klas pierwszych – 14.03.2016 od godziny 9.00 do 08.04.2016 do godziny 15.00, rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – 14.03.2016 od godziny 9.00 do 30.03.2016 do godziny 15.00.

Korzystając z Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, www.edu.gdansk.pl, możliwe jest wypełnienie wniosku, który następnie dostarczany jest do szkoły pierwszego wyboru. Poniżej załączniki do pobrania.

Załączniki:

1. Wniosek, 6-latek: Wniosek 6-latek

2. Wniosek, dziecko spoza obwodu: Wniosek dla dziecka spoza obwodu

3. Wniosek, 7-latek: Wniosek dzieci 7 letnie

4. Zasady rekrutacji: ZASADY REKRUTACJI, ROK SZKOLNY 2016-2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzamy oddzielnie rekrutację do:

1) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2) klas pierwszych w szkołach podstawowych

zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2013r. poz 7).

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują:

-kryteria określone w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. kryteria ustawowe,

-kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta tzw. kryteria samorządowe (zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 195/14 z dnia 21 lutego 2014 r.).

 

Kryteria ustawowe (mają jednakową wartość-32 pkt.):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe:

1) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w systemie dziennym – 8 pkt.

2) dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru – 4 pkt.,

3) dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola – 2 pkt.,

4) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 16 pkt.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkole (a rodzic zadecyduje o pozostawieniu dziecka w oddziale przedszkolnym), składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 26 marca 2014 roku. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza KOMISJA REKRUTACYJNA powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

KLASY PIERWSZE

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych objęte są dzieci:

-7 letnie (urodzone w 2007r.)

-6 letnie ( urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r.)

-6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.)-na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 

Deklaracja nauki w szkole obwodowej-ZGŁOSZENIE.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia. W przypadku uczniów zamieszkałych pod adresem zameldowania potwierdzenie szkoły w systemie elektronicznym jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. W przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania, należy w szkole obwodowej potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu. Wyznaczona osoba w szkole wprowadza do systemu elektronicznego ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

 

Deklaracja nauki w szkole podstawowej innej niż obwodowa – WNIOSEK.

Wniosek o przyjęcie do I klasy może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku rodzic określa kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Kwalifikowanie do klasy I szkoły podstawowej dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła brane będą pod uwagę następujące kryteria.

 

Kryteria dla kandydatów do szkół podstawowych spoza obwodu

Klasa pierwsza w Szkole Podstawowej nr 39 :

1.Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w szkole nie obwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy pierwszej – 25pkt

2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły pierwszego wyboru. – 20pkt

3.Dziecko, którego rodzice pracują w obwodzie szkoły. – 15pkt

4.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 15pkt

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

 

Klasy tworzone są, w miarę możliwości z uwzględnieniem następujących zasad:

 • równowaga płci,
 • zainteresowania uczniów i oczekiwania rodziców,
 • możliwości organizacyjne.
 •  

  Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych rozpocznie się 2 kwietnia 2014 r. (harmonogram w załączeniu)

  Harmonogram rekrutacji: Harmonogram Naboru 2014

  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  -ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

  4. Listy (kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani, kandydaci przyjęci i kandydaci nieprzyjęci) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

  5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

  7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  9. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

  W roku szkolnym 2014/2015 obowiązuje elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych ogólnych i integracyjnych.

  Adres

  Partnerzy szkoły

  loading
  • Nordea
  • Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna Nr 1
  • EFS
  • Hossa
  • Miasto Gdańsk
  • RD Wrzeszcz Górny
  • Wychowanie do szczęścia

  Partnerzy medialni

  loading
  • Czas Dzieci
  • Za rączkę
  • Mądra Miłość