SZKOŁA > Projekty edukacyjne

WYBIERZ RODZAJ PROJEKTU:

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA

Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny, który został zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003. Pomaga on nauczycielom i szkołom w osiąganiu lepszych wyników nauczania. Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOŁY jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Do programów LEPSZEJ SZKOŁY przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Jednym z programów tego projektu jest program Sesje z plusem. Jest to ogólnopolski program badający kompetencje uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Uczniowie z danej szkoły wraz z innymi uczniami z całej Polski rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. Po każdym teście porównuje się wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa oraz całej Polski.

Nauczyciel za każdym razem ma możliwość sprawdzenia czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań sprawiają uczniowi najwięcej trudności.

W naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA” realizowane są przez nauczycieli matematyki dwa programy:

1. Sesje z plusem – program kierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz próbny sprawdzian dla klas szóstych,

2. Powtórki z plusem – program kierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej.

SESJE Z PLUSEM

Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

Opis programu:

Uczniowie klas IV , V i VI zgłoszonych do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji z matematyki, które otrzymują od wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

Nauczyciele i klasy realizujące program:

Klasa IV A – nauczyciel prowadzący: Anna Ptasińska-Wojewoda

Klasa IV B, V A, V B, VI B– nauczyciel prowadzący: Jolanta Gorzkowska

Klasa VI A, VI C – nauczyciel prowadzący : Maria Wojczal

PRÓBNY SPRAWDZIAN DLA KLAS SZÓSTYCH

Przede wszystkim ma on na celu pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności, sposobów odpowiadania na nie z użyciem karty odpowiedzi. Do 15 stycznia 2014 roku na stronie www.LS.gwo.pl nauczyciel wpisuje wyniki. Od 16 stycznia dostępne będą raporty prezentujące rezultaty poszczególnych uczniów oraz klas na tle wyników ogólnopolskich. Program ten realizuje pani Jolanta Gorzkowska.

POWTÓRKI Z PLUSEM

Powtórki z plusem to cykliczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów przygotowujących się do sprawdzianu po szkole podstawowej, do egzaminu po gimnazjum i do matury z matematyki. Nauczyciele mogą powielać zestawy i rozdawać je uczniom do samodzielnego rozwiązania. Dołączone do zestawów odpowiedzi pomogą w weryfikacji prac.

W naszej szkole program ten realizują w klasach szóstych pani Jolanta Gorzkowska i pani Maria Wojczal.

Matlandia

Poznaj zalety Matlandii

Sceneria oraz animowane postacie sprawiają, że dzieci z zainteresowaniem
i zaangażowaniem rozwiązują zadania matematyczne. Program doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie. Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki w codziennych sytuacjach. Program ten realizują w naszej szkole:

1. klasa VIA-opiekun Jolanta Gorzkowska,

2. klasa IVA, IVB- opiekun Maria Wojczal,

3. klasa IVA, IVB (od II semestru) – opiekun Jolanta Gorzkowska

DLA UCZNIA:

1. przenieś się w bajkowy świat razem z animowanymi bohaterami Matlandii

2. zdobywaj medale oraz nagrody za sprawność rachunkową

3. oglądaj zabawne filmy za rozwiązanie partii zadań

4. ucz się przez zabawę

5. przekonaj się, że matematyka jest ciekawa

DLA NAUCZYCIELI:

1. prowadź interaktywne lekcje, korzystając z rzutnika lub tablicy interaktywnej

2. zadawaj prace domowe, które uczniowie będą odrabiali z przyjemnością

3. obserwuj na bieżąco postępy oraz wyniki osiągane przez uczniów

4. korzystaj z programu, do którego zadania przygotowała redakcja Matematyki z plusem

DLA RODZICÓW:

1. miej pewność, że twoje dziecko nie marnuje czasu, bawiąc się komputerem

2. obserwuj jego postępy oraz osiągane wyniki

3. utrwalaj z nim materiał przed klasówkami

4. spraw, aby twoje dziecko pokochało matematykę

Nauka Dobrą Zabawą

Projekt „Nauka Dobrą Zabawą”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 realizowane są:

 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 realizowane są:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – pedagogika zabawy,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia teatralne i plastyczne,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji,
Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, realizowany pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną. Projekt realizują 3 grupy uczniów klas V – łącznie 24 dzieci.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych uczniów, a więc takich, które są potrzebne każdej osobie do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia (zgodnie z zapisami Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, odwołują się tym samym do bogatej tradycji morskiej w regionie. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie.

W ciągu II semestru uczniowie pod opieką nauczycieli zgłębiają wybrane zagadnienia dotyczące tematyki morskiej, gromadzą i szeregują wiedzę na dany temat, aby na koniec przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie.

W ten sposób powstały: makieta, plakat, prezentacje multimedialne, model żaglowca, wyroby tradycyjnej kuchni mieszkańców krajów nadbałtyckich.

Zdjęcia pokazują uczniów klas V podczas pracy nad realizacją wybranych przez siebie projektów:

Grupa I – uczniowie klasy VA – Tytuł projektu: „Praca na morzu. Dzień z życia marynarza.” Opiekun – Irena Naumowicz

Grupa II – uczniowie klasy VC i VB – Tytuł projektu: „Tradycyjna kuchnia mieszkańców krajów nadbałtyckich”. Opiekun – Irena Naumowicz

Grupa III – uczniowie klasy VC i VA – Tytuł projektu: „Edukacja Morska – budowa pływającego modelu jachtu żaglowego”. Opiekun – Anna Welz

Uczniowie samodzielnie zbudowali pływające modele jachtów żaglowych oraz sprawdzili ich zachowanie na wodzie. Ponadto zapoznali się z historią żeglarstwa, słuchali i śpiewali pieśni żeglarskie – szanty, zwiedzili jacht oceaniczny, a także łowili śledzie. Zajęcia przebiegały w dobrej atmosferze, uczniowie wspólnie wykonywali zaplanowane zadania, a po ich zakończeniu przygotowali prezentację oraz sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć.

BAWI, ROZWIJA, UCZY

„BAWI, ROZWIJA, UCZY”

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH Z GRUP ZEROWYCH

PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH

Wstęp

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2011 roku dzieci pięcioletnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym systemu oświaty zależało nam nie tylko na wprowadzeniu zmian w wyposażeniu pomieszczeń czy organizacji pracy, ale także na inicjowaniu działań, których bezpośrednim odbiorcą jest samo dziecko.

Podstawową formą edukacji dziecka pięcio, sześcioletniego jest zabawa i różnorodna działalność, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijaniem niezbędnych kompetencji edukacyjnych zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, społeczny oraz emocjonalny.

Wykorzystując zgromadzone doświadczenia w pracy z dzieckiem, zbierając pomysły oraz formy realizacji, konfrontując je z rzeczywistością i weryfikując je w praktyce powstał autorki program zajęć psychoedukacyjnych, których nadrzędnym celem jest bawienie, rozwijanie i uczenie. Dodatkowo może służyć dynamizowaniu aktywności poznawczej, wspomaganiu rozwoju psychoruchowego oraz kształtowaniu niezwykle ważnych kompetencji społecznych.

Charakterystyka programu

W programie wykorzystane są elementy programu „Ja to ja” autorstwa Cristiny Krause (wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila). Program stanowi pewien układ, który może być modyfikowany adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci biorących udział w zajęciach. Zajęcia odbywają się cyklicznie jeden raz w tygodniu. Zestaw zabaw, gier i ćwiczeń wykorzystuje różnorodne metody oraz formy pracy.

Cele programu zawierają:

 1. integrację dziecka z nowym środowiskiem (ten proces przebiega dwuetapowo: początkowo w formie zajęć adaptacyjnych „Wkrótce w szkole” – warsztaty dla dzieci zorganizowane w czerwcu poprzedzającym przyjście do szkoły oraz zajęć cyklicznych trwających cały okres przygotowania przedszkolnego – załącznik 1),
  • wytwarzanie atmosfery wpływającej pozytywnie na samopoczucie dziecka,
  • tworzenie klimatu zaufania społeczno-emocjonalnego,
 2. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  • rozwijanie zachowań prospołecznych,
  • kształtowanie otwartości,
 3. wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości dzięki stymulowaniu umiejętności komunikowania w grupie, doświadczaniu i ćwiczeniu empatii,
 4. wzmacnianie u dzieci wzajemnej akceptacji,
 5. nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz postrzegania wymagań w kategorii wyzwań.

Strategie osiągania celów

Cele programu będą realizowane poprzez stosowanie metod aktywizujących oraz wybranych technik:

 1. zabawy (podejmowane w zespole sprzyjają wzbogacaniu repertuaru umiejętności interpersonalnych posiadanych przez dziecko, uczą negocjowania, uzgadniania stanowisk, dochodzenia do wspólnych rozwiązań, sprzyjają odczuwaniu i kształtowaniu przez dzieci swojej podmiotowości),
 2. dramy (metoda wszechstronnego i niezwykle konstruktywnego rozwijania osobowości dziecka, umożliwia dziecku pozbywania się lęku czy agresji, daje możliwość całkowitego przeżycia doświadczenia w sferach: poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej),
 3. techniki relaksacyjnej (wszelkie sugestie układane są w formie bajki, która wprowadza dziecko w stan odprężenia),
 4. elementy socjoterapii (wykorzystując techniki werbalne oraz zabawy grupowe łagodzi i eliminuje negatywne normy i obyczaje w zachowaniach społecznych lub społecznie niepożądanych, ukierunkowana głównie na pracę z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo lub zaburzonym zachowaniem),
 5. pedagogiki zabawy, elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (wykorzystujących ruch i zabawę jako naturalną formą poznawania świata przez dziecko).

Zadania

W programie realizowane są następujące zadania:

 1. wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 2. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 3. rozwiązywanie konfliktów,
 4. akceptacja i empatia,
 5. redukowanie stresu,
 6. zabawa,
 7. rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

Treść i tematyka zajęć

Program składa się z siedmiu modułów obejmujących różnorodne działania realizowane według uznania prowadzącego. Moduły nawiązują do siebie pod względem merytorycznym. Powtarzające się w nim elementy, np. rytuał powitania, umożliwiają dzieciom rozpoznanie programu, tworzą atmosferę bezpieczeństwa, rodzą poczucie przynależności i dookreślają tożsamość.

Moduł 1: Doświadczanie własnego ciała.

Testowanie ćwiczeń relaksacyjnych, identyfikacja unikatowości każdego dziecka.

Moduł 2: Ruch.

Testowanie różnych form ruchu i rytmu, identyfikacja znaczenia ruchu dla dobrego samopoczucia.

Moduł 3: Komunikacja.

Nauczenie się i ćwiczenie aktywnego słuchania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Moduł 4: Zabawy kreatywne.

Pobudzanie fantazji, realizacja własnych pomysłów na zabawy.

Moduł 5: Autorefleksja.

Identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych stron, dostrzeganie unikatowości każdego dziecka.

Moduł 6: Uczucia.

Identyfikacja swoich uczuć, identyfikacja i poszanowanie uczuć innych, przeżywanie różnych emocji, refleksja nad ich znaczeniem.

Moduł 7: Konflikty i ich rozwiązywanie.

Wypróbowanie różnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Ewaluacja

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie w oparciu o:

 1. bezpośrednią obserwację,
 2. wywiad z uczniem / wychowawcą / rodzicem,
 3. analiza prac dziecka.

Bibliografia

Pacewicz A., „Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe”, Warszawa 1991

Tokarczuk O., „Grupa bawi się i pracuje”, Wałbrzych 1994

Krause Ch., „Ja to ja”, Gdańsk 2011

Domagała J., „Żyć w radości”, Toruń 2007

Sieczczyńska D., „Praca w świetlicy z elementami socjoterapii”, Płock 2005

Załącznik 1

Plan działań adaptacyjnych „Wkrótce w szkole”

Realizacja zadań związanych z działaniami adaptacyjnymi to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wspieranie najmłodszych uczestników życia szkolnego.

Zadania:

 1. zajęcia dla przyszłych uczniów klas zerowych,
 2. zajęcia dla przyszłych uczniów klas pierwszych,
 3. spotkania informacyjne dla rodziców.

Tematyka:

 1. warsztaty dla przyszłych uczniów grup zerowych w czasie „Dni otwartych zerówki” – w czerwcu w godzinach popołudniowych odbywają się warsztaty prowadzone przez nauczycieli oraz specjalistów. W warsztatach uczestniczą dzieci razem z rodzicami.
 2. warsztaty dla uczniów grup zerowych, którzy od kolejnego roku szkolnego będą realizowali obowiązek szkolny w klasie pierwszej – dzieci poznają budynek tzw. „dużej szkoły”, mają zajęcia o charakterze integracyjnym w salach lekcyjnych.
 3. spotkania informacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas zerowych oraz pierwszych – przedstawienie koncepcji pracy szkoły, oferty zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych, prezentacja pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dzieckiem (wychowawcy, specjaliści).

Autorzy programu:

Katarzyna Gniedziejko

Julia Bialk

Magdalena Telepska-Kosińska

Gdańsk, 2011

JĘZYCZKI WĘDROWNICZKI

PROGRAM WŁASNY PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ DLA KLAS ZEROWYCH

Autor: Małgorzata Żmuda

Wstęp

Profilaktyka logopedyczna zajmuje się nie tylko zapobieganiem zaburzeniom mowy, ale także działaniami zmierzającymi do umożliwienia dziecku optymalnego poziomu rozwoju. Działanie profilaktyczne może odbywać się drogą bezpośrednią – na dziecko, oraz drogą pośrednią – przez pedagogizacje i uwrażliwianie rodziców na: popełnianie błędy, przyczyny i objawy wad wymowy, a także wadliwy system wychowawczy w rodzinie.

Rozwój mowy wśród dzieci przedszkolnych nie zawsze przebiega jednakowo. Są dzieci, które zaczęły mówić bardzo wcześnie lub zdecydowanie później, ale od początku ich mowa była prawidłowa. Są też takie, które zaczynały mówić w tym samym czasie (bardzo wcześnie, albo późno), ale ich wymowa przez cały czas była zamazana i niewyraźna.

Zadanie intensywnego przygotowania dziecka do szkoły polega między innymi
na roztaczaniu troskliwej opieki nad ostatnią fazą kształtowania się mowy, tak aby była ona już dojrzała, gdy dziecko wstąpi w progi szkoły. Zapobieganie i korekcja wad wymowy, to również w prostej zależności zapobieganie ewentualnym trudnościom czy niepowodzeniom szkolnym, bowiem dosyć często zdarza się, że dziecko źle mówiące popełnia błędy w pisaniu, a gdy słabo czyta, może mieć trudności w rozumieniu tekstów lub przejawiać zahamowania w spontanicznym wypowiadaniu się.

Jeśli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, to dziecko prawidłowo formułuje swoje myśli, jego wymowa jest zrozumiała nie tylko dla najbliższych, ale i dla obcych osób, sukcesywnie rozwija słownictwo i rozumienie pojęć abstrakcyjnych, prawidłowo stosuje formy gramatyczne. Zatem bardzo ważne jest aby w okresie utrwalania i doskonalenia wymowy (w wieku 5-6 lat) dziecko otrzymało odpowiednią opiekę i stymulację mowy. Opieką logopedyczną należy objąć wszystkie dzieci ponieważ mogą one mieć jeszcze nieukończony rozwój mowy.

Charakterystyka programu

Program adresowany jest do uczniów 5 i 6 letnich. Ma na celu stymulację rozwoju mowy u dzieci a także zainteresowanie najmłodszych tematyka logopedyczną. W trakcie zajęć dzieci uczą się prawidłowych nawyków oddechowych, zwracania uwagi na ładną wymowę oraz wrażliwości słuchowej. Proponowane ćwiczenia pomagają również nabywać umiejętności prawidłowej wymowy głosek, które na danym etapie rozwoju właśnie się kształtują. W trakcie zajęć uczniowie, poprzez zabawę, przygotowują się do nauki czytania i pisania. Program przeznaczony jest do prowadzenia w formie zajęć grupowych. Ważna jest także ścisła współpraca z rodzicami i wychowawcami.

Cel ogólny programu

Celem wszystkich ćwiczeń profilaktycznych jest rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci 5 i 6 letnie.

Cele szczegółowe programu:

 • wykształcenie i utrwalenie umiejętności dojrzałego połykania,
 • nauczenie i utrwalenie właściwego toru oddechowego,
 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej, różnicowania dźwięków otoczenia,
 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • bogacenie słownictwa związanego z najbliższym otoczeniem dziecka,
 • rozwijanie mowy zdaniowej i opowieściowej,
 • rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
 • wprowadzenie do artykulacji głosek szeregu szumiącego i prawidłowa ich artykulacja,
 • rozwijanie umiejętności syntezy i analizy słuchowej,
 • uwrażliwiania słuchowe na głoski występujące w języku polskim,
 • kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej (prawidłowa reakcja na tempo, dynamikę i barwę dźwięku) poprzez zajęcia logorytmiczne i ćwiczenia słuchowo – ruchowe.
 • przekazywanie, po każdych zajęciach, materiałów do ćwiczeń w domu.

Przewidywane efekty

 • usprawnienie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych
 • wykształcenie prawidłowego wzorca artykulacyjnego
 • wykształcenie postawy aktywnego udziału w komunikacji
 • wykształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 • usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy
 • rozwijanie zasobu słownictwa
 • wykształcenie prawidłowego budowania wypowiedzi

Metody pracy

 • podająca – pogadanka, opowiadanie, instrukcja słowna
 • praktyczna – pokaz, ćwiczenia
 • aktywizująca – praca zespołowa

Środki dydaktyczne

 • magnetofon
 • płyty CD z nagraniami
 • instrumenty muzyczne
 • ilustracje, plansze, obrazki
 • tablice ze schematem układu narządów mowy podczas wymawiania głosek
 • karty pracy
 • słomki, wata, piórka

Ewaluacja programu

Ewaluacja jest informacją zwrotną o atrakcyjności zajęć.

Formy ewaluacji:

 • obserwacja aktywności dzieci podczas zajęć
 • rozmowy z wychowawcą grupy

Rodzaje ćwiczeń zawarte w programie:

1. Usprawnianie narządów mowy: charakterystyczną cechą wielu dzieci w tym wieku jest niska sprawność aparatu artykulacyjnego (słabe mięśnie języka i warg, obniżona percepcja ruchu), która często pociąga za sobą zaburzenia w zakresie artykulacji.

– ćwiczenia oddechowe: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego – wdech noskiem, wydech ustami,

– ćwiczenia artykulacyjne usprawniające mięśnie warg, szczęk, języka, tylnego podniebienia.

2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego: celem ćwiczeń jest przygotowanie dzieci do opanowania umiejętności dekodowania, czyli zmiany liter na głoski, a w konsekwencji osiągnięcia umiejętności analizy i syntezy słuchowej na poziomie fonemów.

3. Ćwiczenia ortofoniczne: ćwiczenia na głoskach, sylabach, wyrazach, wierszach – wprowadzenie prawidłowej artykulacji głosek trzech szeregów.

4. Ćwiczenia logorytmiczne: kształtowanie umiejętności w zakresie percypowania i odtwarzania rytmu, akcentacji, tempa, melodii. Dziecko nabywa umiejętności prawidłowego reagowania na tempo muzyki, na dynamikę i barwę dźwięku, oraz na nieregularne i regularne akcenty przebiegów rytmicznych.

Bibliografia:

Graban J., Sprawka R. (2009). Trening słuchy. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci.

Graban J., Sprawka R. (200). Logopedyczna zabawy grupowe.

Rocławski B. (1995). Słuch fonemowy i fonetyczny.

ŻYJ Z PASJĄ

ŻYJ Z PASJĄ” – PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY

WŁASNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

Wstęp

Szkoła odgrywa dużą rolę w życiu dziecka. Staje się przestrzenią, w której kontynuowany jest rozwój zapoczątkowany w środowisku rodzinnym. Oprócz funkcji dydaktycznych szkoła posiada funkcje opiekuńczo – wychowawczą która wyraża się w tworzeniu na terenie szkoły i środowiska jak najbardziej korzystnych warunków intensyfikujących rozwój psychiczny i samokrytyczny dziecka. Warunki te mają umożliwić pełną realizację potrzeb uczących się dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym systemu oświaty zależało nam nie tylko na wprowadzeniu zmian związanych z dydaktyką, ale także na inicjowaniu działań, których bezpośrednim odbiorcą jest samo dziecko.

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa i różnorodna działalność, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijaniem niezbędnych kompetencji edukacyjnych zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, społeczny oraz emocjonalny. Dodatkowo niezwykle istotnym elementem są zainteresowania dziecka.

„Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem”.
Zbigniew Kiełb

Charakterystyka programu

W programie wykorzystane są elementy idei doskonale szerzonej przez pana Zbigniewa Kiełb. Z wykształcenia historyk, na co dzień pracujący w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach, z dużym zaangażowaniem poświęca swój czas pasjom. Przyjmując założenie, że pasja może nadawać sens życiu, w roku szkolnym 2011/2012 program ten wprowadzony został w naszej szkole w formie pilotażowej wśród uczniów klas szóstych.

Cele programu:

 1. pobudzanie własnej aktywności uczniów i dyskretne kierowanie ich działaniem,
 2. nawiązywanie pozytywnych kontaktów z uczniami, w tym także więzi emocjonalnej na drodze wzajemnego zaufania i emocji,
 3. współdziałanie z innymi ludźmi,
 4. wytwarzanie atmosfery wpływającej pozytywnie na samopoczucie dziecka,
 5. kształtowanie otwartości,
 6. wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości dzięki stymulowaniu umiejętności komunikowania w grupie, doświadczaniu i ćwiczeniu empatii,
 7. wzmacnianie u dzieci wzajemnej akceptacji.

Strategie osiągania celów

Cele programu będą realizowane poprzez:

 1. spotkania indywidualne z pedagogiem lub psychologiem, w czasie których określane są możliwości i potrzeby dziecka,
 2. warsztaty w klasach, w czasie których umacniana jest pozycja dziecka w grupie, rozwijana jest umiejętność autoprezentacji, rozpowszechniana jest wiedza na różne tematy,
 3. prezentacje „Pokaz talentów” w obecności społeczności szkolnej, w czasie których uczniowie demonstrują swoje umiejętności, opowiadają o zainteresowaniach,
 4. prezentacje prac plastycznych,
 5. zachęcanie do udziału w różnego rodzaju konkursach.

Zadania

W programie realizowane są następujące zadania:

 1. wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 2. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 3. nawiązywanie przyjaźni,
 4. akceptacja i empatia,
 5. redukowanie stresu,
 6. zabawa,
 7. rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

Treść i tematyka zajęć

Program składa się z siedmiu modułów obejmujących różnorodne działania realizowane według uznania prowadzącego. Moduły nawiązują do siebie pod względem merytorycznym. Powtarzające się w nim elementy, np. rytuał powitania, umożliwiają dzieciom rozpoznanie programu, tworzą atmosferę bezpieczeństwa, rodzą poczucie przynależności i dookreślają tożsamość.

Moduł 1: Doświadczanie.

Identyfikacja unikatowości każdego dziecka.

Moduł 2: Ruch.

Identyfikacja znaczenia ruchu dla dobrego samopoczucia.

Moduł 3: Komunikacja.

Nauczenie się i ćwiczenie aktywnego słuchania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Moduł 4: Zabawy kreatywne.

Pobudzanie fantazji, realizacja własnych pomysłów na zabawy.

Moduł 5: Autorefleksja.

Identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych stron, dostrzeganie unikatowości każdego dziecka.

Moduł 6: Uczucia.

Identyfikacja swoich uczuć, identyfikacja i poszanowanie uczuć innych, przeżywanie różnych emocji, refleksja nad ich znaczeniem.

Moduł 7: Zainteresowania.

Angażowanie w różne aktywności.

Ewaluacja

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie w oparciu o:

 1. bezpośrednią obserwację,
 2. wywiad z uczniem / wychowawcą / rodzicem,
 3. analiza prac dziecka i/lub ankietę.

Autorzy programu:

Maria Sikorska

Małgorzata Kardaś

Izabela Kempkiewicz

Gdańsk, 2011

ANEKS DO PROGRAMU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZWGO „ŻYJ Z PASJĄ”

rok szkolny 2012/2013

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. zakres realizowanego programu jest rozszerzony na wszystkie klasy,
 2. wprowadza się dodatkowe monitorowanie realizacji programu w postaci ewaluacji śródrocznej,
 3. cele, zadania i treści pozostają bez zmian.

EWALUACJA KOŃCOWOROCZNA PROGRAMU WŁASNEGO „ŻYJ Z PASJĄ”

rok szkolny 2011/2012

Program edukacyjno-wychowawczy „Żyj z pasją” realizowany był pilotażowo wśród uczniów klas szóstych. W ciągu całego roku odbyły się spotkania z pedagogiem szkolnym. W czasie spotkań uczniowie zachęcani byli do poszukiwań własnych zainteresowań oraz do ich prezentacji. Dodatkowo odbyły się dwa „Pokazy talentów”. Pod koniec roku szkolnego wśród uczniów klas szóstych przeprowadzona została ankieta.

WYNIKI ANKIETY

Większość uczniów (73%) pozytywnie oceniła realizowany program. Pozostałe 27% grupy nie potrafiło zbyt wiele powiedzieć o zajęciach realizowanych w ramach tego programu. Byli to uczniowie, którzy nie byli zainteresowani uczestnictwem w postaci własnej aktywności i obserwowania innych. Połowa respondentów (51%) stwierdziła, że dzięki tym prezentacjom lepiej poznało inne osoby, szczególnie z klas równoległych. Zdecydowana większość (78%) przyznało, że wiele się nauczyli i że chętnie kontynuowaliby zajęcia tego typu.

EWALUACJA ŚRÓDROCZNA PROGRAMU WŁASNEGO „ŻYJ Z PASJĄ”

rok szkolny 2012/2013

Program edukacyjno-wychowawczy „Żyj z pasją” realizowany jest wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdańsku. Jego realizacja pozwala wielu uczniom osiągnąć sukces na miarę ich możliwości, zaistnieć w grupie rówieśniczej i przyczynić się do podniesienia samooceny.

W ciągu I semestru odbyły się spotkania klas III z pedagogiem szkolnym W czasie spotkań uczniowie zachęcani byli do poszukiwań własnych zainteresowań oraz do ich prezentacji.

Uczeń naszej szkoły otrzymał stypendium Michalczewskiego za szczególne osiągnięcia i wybitne predyspozycje do gry w piłkę nożną.

Uczniowie naszej szkoły brali również udział w występach podczas różnych uroczystości szkolnych. Niezwykle ważna dla nich jest także możliwość występów przed rodzicami i udział w konkursach.

OSIĄGNIĘTE CELE

1. prezentacja umiejętności muzycznych ucznia klasy III C (wykorzystanie tych utworów w czasie Jasełek),

2. prezentacja pracy ucznia klasy III C (uzyskanie wysokiej nagrody w konkursie plastycznym)

3. pokaz umiejętności sztuk walki, szczególnych uzdolnień sportowych oraz zdolności muzycznych i wokalnych podczas uroczystości Dnia Mamy i Taty,

4. pokaz tańca towarzyskiego (liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich) – prezentacja uczennicy z klasy VIB,

5. prezentacja o Wielkiej Brytanii przygotowana przez uczennicę klasy III A,

6. pokaz budowli z klocków LEGO przygotowana przez ucznia klasy III A,

7. udział uczniów klas I – III w szkolnym konkursie kolęd,

8. program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka,

WNIOSKI I REKOMENDACJE

1. mniejsza ilość sytuacji konfliktowych wśród uczniów,

2. wzrost zainteresowania innymi osobami,

3. wzrost zainteresowania aktywnością sportową i poznawczą,

4. integrowanie zespołów klasowych,

5. możliwość zaistnienia w społeczności klasowej,

6. wzrost poczucia tożsamości i identyfikacji ze środowiskiem szkolnym,

7. wyższa i bardziej stabilna samoocena,

8. większe umiejętności autoprezentacji,

9. wzrost zaangażowania w działania na rzecz społeczności szkolnej.

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się II edycja pokazu talentów w ramach programu „Żyj z pasją”

6-10-14

Miło nam poinformować o postępach w realizacji programu „6-10-14 dla Zdrowia”.

W ramach projektu, uczniowie klas IV-VI w czasie przerwy po drugiej lekcji (9.40-9.50) mogą zjeść w stołówce szkolnej przyniesione z domu drugie śniadanie, a podczas wszystkich przerw dostępna jest woda do picia.

Od listopada czynna jest sala tenisa stołowego, z której uczniowie mogą korzystać codziennie w czasie długich przerw (11.30-11.50 oraz 12.35-12.55). W grudniu 2012 roku uczniowie klas III-V zostali poddani badaniom przesiewowym w ramach programu „6-10-14 dla Zdrowia”.

Badania przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku oraz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wkrótce Rodzice otrzymają wyniki badań, materiały edukacyjne i dalsze zalecenia.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej programu „6-10-14 dla zdrowia” http://dlazdrowia.uck.gda.pl/, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o programie i jego przebiegu.

Anna Welz

„Dla zdrowia dzieci z TRZYDZIESTEJ DZIEWIĄTEJ”

Ogólna informacja o programie.

Program „6-10-14 dla Zdrowia” zainicjowali specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku w roku 2011. Finansowany jest w całości przez Urząd Miasta Gdańska. Jest to nowatorski program profilaktyczny, który obejmuje bardzo szerokie i wszechstronne spektrum działań. Skierowany jest do licznej grupy odbiorców – nie tylko dzieci i młodzieży, ale również rodziców oraz środowiska szkolnego. Realizacja Programu ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży z Gdańska poprzez wczesne wykrycie i redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych takich jak: nadwaga, otyłość, wady postawy oraz przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci i młodzieży z wykrytymi problemami zdrowotnymi.

„Dla zdrowia dzieci z TRZYDZIESTEJ DZIEWIĄTEJ”

Program „6-10-14 dla Zdrowia” w Szkole Podstawowej nr 39.

W celu ustalenia priorytetów tworzenia polityki zdrowotnej dla Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdańsku, w kwietniu 2012 roku przeprowadzono diagnozę aktualnego stanu – czynników organizacyjnych, fizycznych i indywidualnych. Analizę przeprowadzili konsultanci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Pani Dyrektor Anna Senger oraz członkowie zespołu koordynującego ten program w składzie:

Anna Welz – nauczyciel przyrody, główny koordynator

Bożena Florczuk – nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Ewa Jaworska – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Joanna Myszka – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Irena Naumowicz – nauczyciel przyrody i informatyki

Ewa Nieznalska – pielęgniarka

Maria Szweda – specjalista ds. żywienia

Do dnia 4.09.2012 zespół koordynujący przygotował projekt polityki Szkoły Podstawowej nr 39 w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Po jego akceptacji przez Dyrekcję Szkoły i koordynatorów programu „6-10-14 dla Zdrowia”, przedstawione zostaną jego szczegóły.

Ogólne założenia projektu dla Szkoły Podstawowej nr 39:

Priorytet:

Zwiększenie aktywności fizycznej Uczniów oraz poszerzenie świadomości Uczniów, Rodziców oraz Pracowników szkoły dotyczącej roli odżywiania w rozwoju dzieci i młodzieży.

Cel:

Poprawienie stanu zdrowia dzieci i ich samopoczucia.

Oczekiwane korzyści:

Lepszy stan zdrowia uczniów, lepsze ich samopoczucie i poprawa ich wydolności.

Partnerzy:

Pracownicy Szkoły, Rodzice, Uczniowie, osoby i firmy współpracujące ze szkołą.

Termin realizacji: 2012/2013

WAŻNE INFORMACJE

advertisement

KALENDARZ

 • pon
  11
  Lut
  2019
  nie
  24
  Lut
  2019

  Ferie zimowe

 • wt
  26
  Mar
  2019

  Spotkanie informacyjne

 • czw
  18
  Kwi
  2019
  wt
  23
  Kwi
  2019

  Wiosenna przerwa świąteczna

 • wt
  14
  Maj
  2019

  Spotkanie informacyjne

 • pt
  21
  Cze
  2019

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

UCZESTNICZYMY

Pin It on Pinterest

Share This