SZKOŁA > Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja Pracy
Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku
na lata 2014 – 2017

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

 1. Opracowano na zebraniu Zespołu Wychowawczego dnia 2 września 2014 roku
 2. Zapoznano Radę Rodziców dnia 11 września 2014 roku
 3. Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 11 września 2014 rok

Skład zespołu: Anna Ptasińska – Wojewoda, Małgorzata Kardaś, Anna Senger, Magda Telepska – Kosińska, Małgorzata Żmuda, Maria Sikorska

Podstawą do opracowania Koncepcji pracy szkoły były:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)
 3. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 4. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 39
 6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 39
 7. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 39

Nasza szkoła jest przyjazna dzieciom i ich rodzicom, ścisłe związana z regionem i społecznością lokalną, otwarta na potrzeby wychowanków i środowiska. Naszym przesłaniem w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej jest połączenie nauki z dobrą zabawą, przygotowanie wychowanków do życia w społeczności lokalnej, poszanowania historii oraz tradycji narodowej, otwartego na świat i potrzeby innych ludzi. Głównym celem szkoły jest dobro uczących się dzieci, działalność zgodna z lokalnymi potrzebami i możliwościami oraz kierowanie się w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej obowiązującymi przepisami i kierunkami polityki oświatowej.

 

Naszym zadaniem jest:

 • stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego na miarę ich możliwości,
 • doskonalenie procesu edukacyjnego skierowanego na przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia,
 • motywowanie uczniów do aktywności w procesie uczenia się, tak by nauka stawała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wszechstronna pomoc dzieciom w celu wyrównywania szans edukacyjnych,
 • kształtowanie postaw wychowanków zgodnych z oczekiwaniami rodziców i wychowawców oraz potrzebami rynku pracy,
 • przygotowanie do życia w społeczności, w której żyjemy,
 • indywidualizowanie potrzeb wychowanków,
 • wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania,
 • dobór metod i form pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej dostosowanych do możliwości i uwarunkowań placówki,
 • stałe doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej,
 • podejmowanie nowatorskich działań w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Szkoła prowadzi działania umożliwiające realizację koncepcji pracy:

 • monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • analizowanie potrzeb uczniów mających trudności w nauce,
 • organizacja różnych form zajęć wspierających rozwój,
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o rożnych uzdolnieniach i zainteresowaniach,
 • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na miarę najnowszych technologii,
 • stała poprawa warunków lokalowych,
 • stały kalendarz imprez i uroczystości szkolnych,
 • realizacja projektów edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • organizacja pomocy socjalnej i wsparcia rodzinom w potrzebie,
 • realizacja projektów prozdrowotnych,
 • prezentowanie osiągnięć uczniów,
 • promocja szkoły w środowisku,
 • dostosowanie warunków pracy do zaleceń określonych w podstawie programowej.

 

W naszej szkole stosujemy aktywne metody nauczania i wychowania, których celem jest odkrywanie tkwiących w dzieciach różnorakich talentów i dbałości o ich rozwijanie.

Nadrzędnym celem jest stworzenie dobrych warunków dla prawidłowego rozwoju każdego ucznia:

 • tworzymy ciepłą, kameralną atmosferę,
 • sprzyjamy sukcesom uczniów,
 • otwieramy się na zmiany i pomoc dzieciom w przystosowaniu się do zachodzącej transformacji,
 • uczymy samodzielnego, twórczego poszukiwania wiedzy i umiejętnego wyboru informacji,
 • motywujemy do systematycznego uczenia się,
 • likwidujemy przeszkody uczenia się (bieda, głód, zła organizacja),
 • proponujemy tolerancję i szacunek dla podzielonych wartości i ludzkich swobód,
 • staramy się efektywnie kształcić nie tylko najzdolniejszych uczniów, ale dobrze uczyć najsłabszych wychowanków.

 

Do realizacji kierunków kształcenia i wychowania szkoła dysponuje:

 • profesjonalną kadrą pedagogiczną,
 • 22 nauczycieli dyplomowanych,
 • 11 nauczycieli mianowanych,
 • 5 egzaminatorów,
 • 1 edukatora,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną – pracownię komputerową, internet,
 • kompleksową opiekę pedagogiczno-psychologiczno-terapeutyczną i logopedyczną,
 • oferuje pomoc dzieciom z ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • rewalidację dla dzieci z klas integracyjnych,
 • stwarza możliwości rozwijania zdolności na zajęciach kół zainteresowań (m.in. koło wokalne, koło teatralne, koło informatyczne, Zespół Tańca Gabi, zajęcia sportowe, itp.),
 • wprowadza j. angielski już od klasy 0 – bezpłatnie,
 • tworzy integracyjne klasy od kilku lat,
 • bardzo dobrze współpracujemy z PPP Obywatelska 1,
 • uczniowie mają okazję do publikowania swoich prac na stronie internetowej szkoły,
 • realizuje własne programy autorskie dotyczące profilaktyki, przemocy, agresji, autorski program edukacji wczesnoszkolnej, poszerzony o treści dotyczące miasta Gdańska,
 • posiada bazę sportową – salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę do tenisa stołowego,
 • prowadzi zajęcia piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt z klas I – III przez trenera Jarosława Karczewskiego,
 • zapewnia uczniom stałą, bezpłatną opiekę podczas ferii zimowych i jednego miesiąca wakacji proponując różne formy rekreacji i wypoczynku,
 • należy do szkół „Promujących Zdrowie”,
 • organizuje imprezy środowiskowe – festyny z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Dnia Sportu, współpracujemy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, rodzicami i sponsorami,
 • prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci klas I – III gry i zabawy,
 • w czasie wakacji i ferii zimowych organizujemy zajęcia na terenie szkoły w ramach akcji „Lato w mieście”, „Zima w mieście”.

 

Szkoła posiada:

 • 16 sal lekcyjnych,
 • świetlicę szkolną dla dzieci rodziców pracujących i matek samotnie wychowujących dzieci czynną od 6.45 – 17.15,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia,
 • pracownię komputerową wraz z nowoczesnymi komputerami,
 • stołówkę – smaczne, zdrowe i tanie obiady,
 • czytelnię i bibliotekę,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet do rewalidacji indywidualnej,
 • gabinet logopedy,
 • gabinet terapeutyczny,
 • oddzielny budynek z dwoma niezależnymi pomieszczeniami w którym odbywają się zajęcia oddziałów klas „0”.

W swoich działaniach jesteśmy wspierani przez liczną rzeszę wolontariuszy i studentów z różnych uczelni Gdańska. Organizujemy i bierzemy udział w różnych konkursach przedmiotowych, wiedzy, plastycznych i zawodach sportowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Jesteśmy szkołą , która przystąpiła do Programu Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji. Posiadamy boisko wybudowane w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”.

Anna Ptasińska – Wojewoda – Dyrektor Szkoły

Anna Senger – Wicedyrektor Szkoły

WAŻNE INFORMACJE

advertisement

KALENDARZ

brak wydarzeń

Pin It on Pinterest

Share This