SZKOŁA > Ewaluacja

Raporty z badań ewaluacji wewnętrznej
Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku
za lata:

Raport z badań ewaluacji wewnętrznej
Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku w roku szkolnym 2011/2012

Obszar I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej szkoły
Wymaganie 1.1. Szkoła lub placówka osiąga wysokie wyniki działalności dydaktycznej
Wymaganie 1.2. Analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego
Wymaganie 1.3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Obszar II: Procesy zachodzące w szkole
Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację nowej podstawy programowej

Spis treści:

1. Wstęp

2. Zestawienie przeprowadzonych badań

3. Rozwinięcie

4. Analiza wyników

5. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Wstęp

Raport ewaluacji wewnętrznej przeznaczony jest dla członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdańsku i dotyczy:

Obszar I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej szkoły
Wymaganie 1.1. Szkoła lub placówka osiąga wysokie wyniki pracy dydaktycznej
Wymaganie 1.2. Analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego
Wymaganie 1.3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Obszar II: Procesy zachodzące w szkole
Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację nowej podstawy programowej

Głównym celem badań było sprawdzenie czy wszystkie działania prowadzone w szkole i skierowane do uczniów zwiększają szanse edukacyjne tych uczniów. Powodem wyboru tego celu była:

 • chęć poznania wpływu oferty edukacyjnej na procesy zachodzące w szkole, w tym wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych,
 • chęć poznania czy uczniowie realizują nową podstawę programową nabywając wiadomości i umiejętności szkolne.

Uzyskane wnioski posłużą nam do podniesienia jakości pracy szkoły. W badaniach wykorzystane zostały następujące narzędzia i metody badawcze:

 • kwestionariusz ankiety,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili:

 • uczniowie i uczennice z klas III-VI,
 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
 • rodzice uczniów.

Wszystkie dane pozyskane zostały na terenie szkoły. Badania były przeprowadzone przez członków zespołu ds. ewaluacji: Annę Senger, Martę Drozd, Małgorzatę Żmudę, Justynę Śmietankę, Magdalenę Telepską-Kosińską oraz członków rady pedagogicznej.

Zestawienie etapów ewaluacji

etapy

zadanie

przewidziane działania

termin realizacji

osoby odpowiedzialne

Etap planowania i projektowania ewaluacji

Wyznaczenie obszaru badań

Ustalenie obszaru badań, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz kierunki realizacji zadań w zakresie ewaluacji, określonych przez MEN na rok szkolny 2011/2012.

Październik

zespół ds. ewaluacji

Zaplanowanie i zaprojektowanie ewaluacji

Określenie koncepcji ewaluacji (cele, odbiorcy, przedmiot ewaluacji, opracowanie harmonogramu badań oraz założenia co do formy i treści prezentacji wyników ewaluacji). Przydział zadań. Przedstawienie pisemnej koncepcji ewaluacji dyrekcji szkoły. Zapoznanie społeczności szkolnej z harmonogramem ewaluacji.

Listopad, grudzień

zespół ds. ewaluacji

Etap przygotowawczy

Przygotowanie badań

Wstępne rozpoznanie przedmiotu badań. Przygotowywanie pytań kluczowych, ustalenie kryteriów, wybór metodologii oraz potrzebnych narzędzi badawczych.

Styczeń

<>przewodniczący zespołów zadaniowych, zajmujących się badaniem poszczególnych wymagań, przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji

Etap realizacji badań

Przeprowadzenie założonych badań

Zbadanie wyznaczonego obszaru. Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania kluczowe.

Luty,

marzec

badania-zespoły zadaniowe zajmujące się badaniem określonych wymagań, koordynacja- przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji

Etap analizy danych i pisania raportu

Analiza uzyskanych danych

Analizowanie danych, spisanie uzyskanych wyników. Przekazanie uzyskanych wyników zespołowi ds. ewaluacji.

Kwiecień

zespoły zadaniowe zajmujące się badaniem określonych wymagań

Pisanie wstępnej wersji raportu

Stworzenie wstępnej wersji raportu.

Koniec maja

zespół ds. ewaluacji

Etap omawiania wyników i konsultowania raportu

Omówienie wyników

Przedstawienie wyników ewaluacji odbiorcom (raport w formacie Word), uwzględnienie ewentualnych uwag (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski).

Początek czerwca

prezentacja – przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji

Etap zakończenia badania

Zakończenie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012

Opracowanie wersji końcowej raportu.

do wglądu dla rodziców i uczniów.

Koniec sierpnia

przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji, koordynator strony internetowej szkoły

Rozwinięcie

Wszystkie badania prowadzone były anonimowo. Pytania dostosowano do poszczególnych grup badawczych. Uzyskane wyniki przedstawiono liczbowo oraz procentowo. Zwiększyło to czytelność uzyskanych wyników. W analizie zebranych danych umieszczono zarówno informacje o sukcesach, jak i niepowodzeniach. Zespół prowadzący badania pracował zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace nad ewaluacją prowadzono w roku szkolnym 2011/2012.

Analiza wyników

L.p.

Kryterium

Pytanie kluczowe

Uwagi

1.

Skuteczność realizacji podstawy programowej, która umożliwia opanowanie materiału niezbędnego do osiągania wysokich wyników w nauce oraz na sprawdzianie klas szóstych.

Czy uczniowie osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach klas szóstych?

Załącznik nr 1

2.

Efektywność zajęć pozalekcyjnych pod kątem wspierania ucznia w osiąganiu wysokich wyników w konkursach na szczeblu wojewódzkim.

Czy uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim?

Załącznik nr 1

3.

Analiza i diagnoza wyników sprawdzianów zewnętrznych.

Czy szkoła analizuje wyniki sprawdzianów zewnętrznych, jeśli tak, to jakie sprawdziany podlegają analizie?

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

4.

Dostępność informacji na temat sprawdzianów zewnętrznych.

Czy rodzice i uczniowie informowani są o przebiegu, wynikach i formach przygotowania uczniów do sprawdzianów zewnętrznych?

Załącznik nr 3

5.

Trafność oferty zajęć pozalekcyjnych z zainteresowaniami uczniów.

Czy i w jaki sposób uczniowie mają możliwość być aktywnymi w szkole?

Załącznik nr 4

6.

Wysoka frekwencja we wszelkich aktywnościach pozalekcyjnych.

Ankiety skierowane do rodziców i uczniów, analiza dokumentów.

Załącznik nr 4

7.

Trafność doboru oferty edukacyjnej do realizacji nowej podstawy programowej.

Jakie formy działalności edukacyjnej umożliwiają realizację nowej podstawy programowej?

Załącznik nr 5

8.

Zgodność oferty z oczekiwaniami rodziców.

Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje przedsięwzięcia wykraczające poza wymagania podstawowe zawarte w podstawie programowej?

Czy oferta edukacyjna szkoły jest dla rodziców atrakcyjna i umożliwia, ich zdaniem, realizację nowej podstawy programowej?

Załącznik nr 6

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Pytania kluczowe

Wnioski

Rekomendacje

Czy uczniowie osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach klas szóstych?

Czy uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim?

Analizując wyniki wszystkich szkół w Polsce uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność korzystania z informacji, nieźle z czytaniem i pisaniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce i rozumowaniem.

 1. Zwiększyć wysiłki w pracy z uczniami zdolnymi; mobilizacja do wykonywania zadań przygotowujących do konkursów pod kierunkiem nauczyciela jak i samodzielnie.
 2. Podnieść aktywność uczniów w kółkach zainteresowań.
 3. Zwiększyć wymagania od uczniów mających trudności w zdobywaniu umiejętności – ocena każdej pracy, aktywny udział w zespołach wyrównawczych, samopomoc uczniowska, wyciszanie negatywnych emocji, współpraca z domem rodzinnym (angażowanie pedagoga i psychologa szkolnego).

Czy szkoła analizuje wyniki sprawdzianów zewnętrznych, jeśli tak, to jakie sprawdziany podlegają analizie?

Umiejętności uczniów klas piątych i szóstych z czytania są niewystarczające. Słabe wyniki uzyskali uczniowie z zakresu wykorzystania wiedzy w praktyce.

Kontynuować działania związane z doskonaleniem umiejętności edukacyjnych ważnych do osiągnięcia sukcesu: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań tekstowych, odczytywanie danych, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Czy rodzice i uczniowie informowani są o przebiegu, wynikach i formach przygotowania uczniów do sprawdzianów zewnętrznych?

Ponad połowa badanych utrzymuje, że informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych jest podawana.

Kontynuować podejmowana działania.

Czy i w jaki sposób uczniowie mają możliwość być aktywnymi w szkole?

Społeczność szkolna jest zadowolona z oferty szkoły, która umożliwia im bycie aktywnymi.

Szkoła daje uczniom ciekawe możliwości w zaspakajaniu ich aktywności sportowych, wiedzy i rozrywki. Uczniowie wykazują dużą aktywność w podejmowaniu proponowanych im zajęć jak również wykazują się dużą chęcią w organizowaniu własnych przedsięwzięć. Należy kontynuować podjęte działania w następnym roku szkolnym.

Jakie formy działalności edukacyjnej umożliwiają realizację nowej podstawy programowej?

Szkoła podejmuje szereg działań umożliwiających realizacje nowej podstawy programowej w postaci kółek, wyjść edukacyjnych, projektów edukacyjnych.

Kontynuowanie podejmowanych działań.

Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje przedsięwzięcia wykraczające poza wymagania podstawowe zawarte w podstawie programowej?

Z analizy dokumentów wynika, że szkoła podejmuje przedsięwzięcia wykraczające poza wymagania zawarte w nowej podstawie programowej poprzez udział uczniów w następujących formach zajęć: udział w konkursach, warsztatach i zawodach sportowych; wyjścia okolicznościowe i wycieczki organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych; projekty edukacyjne i unijne.

Kontynuować prowadzenie licznych zajęć pozalekcyjnych, z możliwością wyboru zajęć rozwijających różne zainteresowania i zdolności uczniów. Więcej czasu poświęcać na indywidualne przygotowanie uczniów uzdolnionych do konkursów i zawodów.

Zakończenie

Głównym celem ewaluacji było sprawdzenie czy i na jakim poziomie szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową. Uzyskanie odpowiedzi na pytania kluczowe w oparciu o wyznaczone wcześniej kryteria umożliwiło wyciągnięcie wniosków, na bazie których ulepszone zostaną działania w określonych zakresie. Dodatkowo uzyskane wnioski posłużą nam do podniesienia jakości pracy szkoły.

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że wyniki wszystkich szkół w Polsce potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność korzystania z informacji, nieźle z czytaniem i pisaniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce i rozumowaniem. Jednocześnie społeczność szkolna zadowolona jest z oferty szkoły, która umożliwia realizację nowej podstawy programowej.

Niemniej należy większą uwagę skierować na uczniów zdolnych i rozwijać ich naturalne możliwości także poprzez zachęcanie do udziału w konkursach, szczególnie na szczeblu wojewódzkim i wyżej.

Szkoła daje uczniom ciekawe  możliwości w zaspakajaniu ich aktywności sportowych, wiedzy i rozrywki. Uczniowie wykazują dużą aktywność w podejmowaniu proponowanych im zajęć jak również wykazują się dużą chęcią w organizowaniu własnych przedsięwzięć. Należy kontynuować wszelkie działania sprzyjające budowaniu pozytywnej atmosfery
w środowisku szkolnym oraz podnoszące jakość pracy szkoły.

Dodatkowo Szkoła podejmuje przedsięwzięcia wykraczające poza wymagania podstawowe zawarte w podstawie programowej. Uczniowie są włączani do udziału w projektach edukacyjnych. Na terenie szkoły realizowanych jest 10 takich projektów, z czego 4 realizowane projekty są proponowane przez Sanepid, natomiast pozostałe – szkoły. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania na zajęc iach pozalekcyjnych i kołach. Dzieci mają do wyboru 15 kół zainteresowań. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie rozwijają zdolności artystyczne: plastyczne, muzyczne, taneczne, fotograficzne, aktorskie. Poszerzają swoją wiedzę na dodatkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu: matematyki, informatyki, języka polskiego, języka angielskiego, historii, przyrody, turystyki, profilaktyki zdrowia, religii. Rozwijają talent sportowy. W ramach kół zainteresowań i projektów dzieci mają możliwość promować swoje uzdolnienia i sprawdzić własne możliwości poprzez aktywny udział w konkursach oraz zawodach organizowanych na terenie szkoły, jak i poza nią. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie uczestniczyli w licznych wyjściach i wycieczkach organizowanych w ramach projektów i kół oraz w konkursach i zawodach. Na zajęcia dodatkowe zapraszano ciekawe osoby, m. in. Policja, straż miejska, pedagog, psycholog, takich zajęć odbyło się kilkanaście.

Anna Senger

Magdalena Telepska – Kosińska

Małgorzata Żmuda

Jolanta Gorzkowska

Alina Pietrzak

Gdańsk, 31.08.2012 r.

Raport z badań ewaluacji wewnętrznej
Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku w roku szkolnym 2012/2013

Obszar II: Procesy zachodzące w szkole

Wymaganie 2.1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.

Wymaganie 2.2. Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego.

Wymaganie 2.3. Przygotowanie zajęć dodatkowych dla dzieci młodszych zgodnie z potrzebami i wymogami KIPU.

Obszar IV: Zarządzanie.

Wymaganie 4.1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole i placówkach oświatowych.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Zestawienie przeprowadzonych badań

3. Rozwinięcie

4. Analiza wyników

5. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Wstęp

Raport ewaluacji wewnętrznej przeznaczony jest dla członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdańsku i dotyczy:

Obszar II: Procesy zachodzące w szkole.

Wymaganie 2.1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.

Wymaganie 2.2. Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego.

Wymaganie 2.3. Przygotowanie zajęć dodatkowych dla dzieci młodszych zgodnie z potrzebami i wymogami KIPU.

Obszar IV: Zarządzanie.

Wymaganie 4.1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole i placówkach oświatowych.

Głównym celem badań było sprawdzenie czy wszystkie działania podjęte przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły sprzyjają wspieraniu rozwoju dziecka młodszego oraz czy wzmacniane jest bezpieczeństwo w szkole. Powodem wyboru tego celu była:

 • chęć poznania czy uczniowie pięcio i sześcioletni realizują obowiązek szkolny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

· chęć poznania czy szkoła podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo.

Uzyskane wnioski posłużą nam do podniesienia jakości pracy szkoły. W badaniach wykorzystane zostały następujące narzędzia i metody badawcze:

 • kwestionariusz ankiety,
 • analiza dokumentów.

Grupę badawczą stanowili:

· uczniowie i uczennice z klas 0-VI,

· nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

· rodzice uczniów.

Wszystkie dane pozyskane zostały na terenie szkoły. Badania były przeprowadzone przez członków zespołu ds. ewaluacji: Małgorzatę Żmudę, Julię Bialk, Annę Wieczorek, Magdalenę Telepską-Kosińską, Magdalenę Płaszko-Tyndzik oraz członków rady pedagogicznej.

Zestawienie etapów ewaluacji

etapy

zadanie

przewidziane działania

termin realizacji

osoby odpowiedzialne

Etap planowania i projektowania ewaluacji

Wyznaczenie obszaru badań

Ustalenie obszaru badań, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz kierunki realizacji zadań w zakresie ewaluacji, określonych przez MEN na rok szkolny 2012/2013.

październik

zespół ds. ewaluacji

Zaplanowanie i zaprojektowanie ewaluacji

Określenie koncepcji ewaluacji (cele, odbiorcy, przedmiot ewaluacji, opracowanie harmonogramu badań oraz założenia co do formy i treści prezentacji wyników ewaluacji). Przydział zadań. Przedstawienie pisemnej koncepcji ewaluacji dyrekcji szkoły. Zapoznanie społeczności szkolnej z harmonogramem ewaluacji.

listopad, grudzień

zespół ds. ewaluacji

Etap przygotowawczy

Przygotowanie badań

Wstępne rozpoznanie przedmiotu badań. Przygotowywanie pytań kluczowych, ustalenie kryteriów, wybór metodologii oraz potrzebnych narzędzi badawczych.

styczeń

przewodniczący zespołów zadaniowych, zajmujących się badaniem poszczególnych wymagań, przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji

Etap realizacji badań

Przeprowadzenie założonych badań

Zbadanie wyznaczonego obszaru. Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania kluczowe.

luty,

marzec

badania-zespoły zadaniowe zajmujące się badaniem określonych wymagań, koordynacja- przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji

Etap analizy danych i pisania raportu

Analiza uzyskanych danych

Analizowanie danych, spisanie uzyskanych wyników. Przekazanie uzyskanych wyników zespołowi ds. ewaluacji.

kwiecień

zespoły zadaniowe zajmujące się badaniem określonych wymagań

Pisanie wstępnej wersji raportu

Stworzenie wstępnej wersji raportu.

koniec maja

zespół ds. ewaluacji

Etap omawiania wyników i konsultowania raportu

Omówienie wyników

Przedstawienie wyników ewaluacji odbiorcom (raport w formacie Word), uwzględnienie ewentualnych uwag (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski).

początek czerwca

prezentacja- przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji

Etap zakończenia badania

Zakończenie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012

Opracowanie wersji końcowej raportu.

Zamieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły

do wglądu dla rodziców i uczniów.

koniec czerwca

przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji, koordynator strony internetowej szkoły

Rozwinięcie

W szkole obowiązek szkolny realizuje 22 dzieci pięcioletnich oraz 38 dzieci sześcioletnich, z czego 16 uczniów jest w klasie pierwszej. Jeden uczeń z grupy przedszkolnej ma lat siedem (ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym powtarza grupę zerową). Większość dzieci objęta jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z czego dla każdego z nich przygotowana jest Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plan Działań Wspierających. Dla jednego ucznia przygotowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji ucznia ze specjalnymi potrzebami. IPET powstał w oparciu o orzeczenie nr 143/2011-12, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku, ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.

Uczniowie pięcio i sześcioletni realizują obowiązek szkolny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Część dotycząca bezpieczeństwa badana była poprzez anonimową ankietę. Zespół prowadzący badania pracował zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace nad ewaluacją prowadzono w roku szkolnym 2012/2013.

Analiza wyników

L.p.

Kryterium

Pytanie kluczowe

Wyniki

Skuteczność realizacji podstawy programowej, która umożliwia opanowanie materiału niezbędnego do osiągnięcia gotowości szkolnej i osiągnięcia wysokich wyników w nauce.

Czy i w jaki sposób szkoła realizuje podstawę Programową dla dzieci 5 i 6 letnich z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb?

Szkoła realizuje podstawę programową dla dzieci 5 i 6 letnich. Uwzględniane są indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. Podstawa programowa realizowana jest w czasie zajęć obowiązkowych umieszczonych w siatce godzin
w wymiarze 25 godzin tygodniowo (grupy przedszkole). Dodatkowo dla każdej grupy przewidziane są dodatkowe 3 godziny:
1 godzina religii (podzielona na dwa 30 minutowe spotkania), 1 godzina języka angielskiego oraz
1 godzina gimnastyki korekcyjnej.

W czasie zajęć obowiązkowych realizowane są następujące treści, wynikające z podstawy programowej:

a. kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

c. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem
i aktorem;

h. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

i. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

j. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez stosowanie zabaw konstrukcyjnych, budzenie zainteresowań technicznych;

k. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

l. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

ł. wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez edukację matematyczną;

m. kształtowanie gotowości do nauki czytania
i pisania;

n. wychowanie patriotyczne, rodzinne i obywatelskie;

Dzieci sześcioletnie, które realizują obowiązek szkolny w klasie pierwszej, mają 18 godzin obowiązkowych nauczania zintegrowanego. Dodatkowo 2 godziny religii, 2 godziny języka angielskiego, 1 godzinę zajęć komputerowych.

Uczniowie klasy pierwszej mogą korzystać z zajęć dodatkowych:

1. zabawy edukacyjne,

2. kółko kreatywne,

3. pedagogika zabawy,

4. terapia logopedyczna,

5. gry i zabawy oraz piłka nożna,

6. terapia pedagogiczna,

7. kółko teatralne,

8. kółko plastyczne,

9. gimnastyka korekcyjna.

Sześcioletni uczniowie klasy pierwszej realizują podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw
z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Realizowany program nauczania skoncentrowany jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Treści nauczania związane są z:

1. edukacją polonistyczną,

2. edukacją muzyczną i plastyczną,

3. edukacją przyrodniczą,

4. edukacją społeczną,

5. edukacją matematyczną,

6. zajęciami komputerowymi,

7. zajęciami technicznymi,

8. wychowaniem fizycznym,

9. etyką.

Wszystkie treści wynikające z podstawy programowej realizowane są w trakcie jednostek lekcyjnych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystywane są różne metody nauczania, najczęściej te aktywizujące, dzięki którym dziecko może samodzielnie (przy niewielkiej pomocy nauczyciela) dochodzić do określonej wiedzy.
W procesie nauczania wykorzystuje się zasoby środowiska lokalnego typu: muzea, EDU Park, Centrum HEWELIANUM, biblioteka, ZOO, kino, teatr.

Skuteczność realizacji podstawy programowej, która umożliwia opanowanie materiału niezbędnego do osiągnięcia gotowości szkolnej i osiągnięcia wysokich wyników w nauce.

Czy i w jaki sposób dokonywana jest analiza gotowości szkolnej, oraz wyniki w nauce dziecka 5 i 6 letniego?

W szkole dokonywana jest analiza gotowości szkolnej.

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb,;

b. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania
i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

c. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębienia diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele przedszkola przygotowują opinie o gotowości szkolnej dziecka w oparciu
o aplikację przygotowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne – wzór nr 70 – MEN-I/54/2. Aplikacja zawiera informacje
o opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania, dodatkowe spostrzeżenia nauczyciela o dziecku.

Nauczyciel klasy pierwszej, w której uczą się sześciolatki we wrześniu dokonuje diagnozy, która polega na kilkudniowej obserwacji dziecka oraz jego umiejętności. Wypełniony arkusz diagnozy zawiera szczegółowy opis poszczególnych umiejętności oraz stopnia ich opanowania przez dziecko. Kolejnym etapem obserwacji i analizy wyników w nauce są comiesięczne sprawdziany, których wyniki nanosi się do Karty Badań Umiejętności i Obserwacji Ucznia.

Efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci 5 i 6 letnich.

Czy i w jaki sposób realizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci 5 i 6 letnich?

W szkole dzieci 5 i 6 letnie objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci:

a. profilaktyki logopedycznej – 1 godzina tygodniowo, zajęcia z całą klasą;

b. indywidualnej terapii logopedycznej;

c. zajęć psychoedukacyjnych – 1 godzina tygodniowo, zajęcia z całą klasą;

d. indywidualnych zajęć z psychologiem;

e. gimnastyki korekcyjnej – 1 godzina tygodniowo;

f. zabaw edukacyjnych – 1 godzina tygodniowo, mała grupa

Jeden uczeń ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Z tego powodu realizuje zajęcia indywidualne, w tym rewalidację (2 godziny tygodniowo), z logopedą, psychologiem, wychowawcą oraz nauczycielem.
W tym czasie realizowany jest indywidualny program nauczania.

Jeśli istnieje taka potrzeba dla dziecka powstają KIPU oraz PDW. Dla jednego ucznia został przygotowany IPET.

Trafność organizacji i dobór pomieszczeń oraz pomocy do możliwości psychofizycznych dziecka 5 i 6 letniego.

Czy pomieszczenia dla uczniów 5 i 6 letnich, są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych?

Pomieszczenia są dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci 5 i 6 letnich. Sale lekcyjne podzielone są na część relaksacyjną oraz przeznaczoną do nauki.

W salach istnieje możliwość korzystania ze środków multimedialnych, w tym multibooka. Każde pomieszczenie wyposażone jest w liczne pomoce dydaktyczne, gry i zabawy edukacyjne. Klasa pierwsza dla dzieci 6 letnich posiada tablice multimedialną.

Efektywność organizacji czasu pracy dzieci 5 i 6 letnich.

Czy sposób sprawowania opieki nad dziećmi 5 i 6 letnimi w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest zgodny z wymogami MEN i Statutem Szkoły?

Opieka nad dziećmi 5 i 6 letnimi sprawowana jest zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN oraz Statutu Szkoły.

Statut jest właśnie w trakcie zmiany odnośnie dzieci 5, 6 letnich. Obecny zawiera tylko informacje odnośnie rekrutacji.

W szkole dla dzieci 5 i 6 letnich zorganizowano osobną świetlicę szkolna.

Efektywność organizacji czasu pracy dzieci 5 i 6 letnich.

Czy czas realizacji zajęć jest planowany w oparciu o ramowy rozkład dnia i dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka 5 i 6 letniego?

Czas realizacji zajęć prowadzony jest w oparciu o ramowy rozkład dnia. Dostosowany jest także do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka 5 i 6 letniego.

W trosce o prawidłowy rozwój dziecka dostosowany jest czas przeznaczony na zabawę oraz naukę: co najmniej jedna piąta czasu przeznaczona jest na swobodną zabawę (przy niewielkim udziale nauczyciela), co najmniej jedna piąta czasu przeznaczona jest na zabawę na boisku szkolnym, placu zabaw, najwyżej jedna piąta czasu przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne, pozostały czas jest zagospodarowany przez nauczyciela i wykorzystany do zajęć z samoobsługi, czynności opiekuńcze, itp.

Klasa I nie ma takich wytycznych, obowiązkiem jej jest stosowanie się do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Trafność doboru oferty edukacyjnej do realizacji nowej podstawy programowej.

Czy oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia realizację nowej podstawy programowej?

Analiza oferty zajęć pozalekcyjnych umożliwia realizację nowej podstawy programowej. Zajęcia prowadzone przez logopedę, psychologa, terapeutę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz wychowawcę nawiązują do podstawy programowej, w szczególności związanej z rozwijaniem następujących umiejętności:

a. kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

c. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

d. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

e. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

f. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

Zgodność oferty z oczekiwaniami rodziców.

Czy oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły skierowana do dziecka 5 i 6 letniego jest zgodna z potrzebami i wymogami pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Rodzice wielokrotnie mieli okazję wyrazić swoją opinię o ofercie edukacyjnej. W czasie cyklicznych spotkań oraz indywidualnych rozmów wyrażali swoje oczekiwania. Rodzice są zadowoleni z oferty. Jest ona zgodna z potrzebami i wymogami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Trafność i skuteczność podejmowanych działań zapewniających bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo?

W szkole podejmowane są działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Cały teren szkoły, wewnętrzny i zewnętrzny, objęty jest monitoringiem, którego zapis przechowywany jest w pamięci serwera przez 3 dni. Istnieje możliwość analizy zarejestrowanego zapisu. Serwer monitoringu umieszczony jest w gabinecie dyrektora szkoły. Monitory z widokiem
z poszczególnych kamer umieszczone są w dyżurce szkolnej.

Szkoła realizuje projekty edukacyjne, które podejmują tematykę poświęconą bezpieczeństwu:

 1. „Stop agresji i przemocy”,
 2. „Cukierki”,
 3. „ABC dobrego wychowania”,
 4. „Dla zdrowia dzieci z TRZYDZIESTEJ DZIEWIĄTEJ”. Program „6-10-14 dla Zdrowia” w Szkole Podstawowej nr 39.
 5. „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Dodatkowo specjaliści, pedagog i psycholog, ściśle współpracują z wychowawcami klas I-VI przy realizacji warsztatów poświęconych budowaniu poczucia bezpieczeństwa w grupie, integrowaniu, rozwiązywaniu konfliktów.

Spotkania uczniów z pracownikami Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej:

 1. „Autuchodzik” dla grup przedszkolnych (cykl 4 spotkań),
 2. „Bezpieczne Dzieciństwo” dla klas I-III (po jednym spotkaniu na każdym poziomie),
 3. „Postępowanie ze zwierzętami” dla klas czwartych,
 4. „Odpowiedzialność za czyny karalne” dla klas szóstych,
 5. „Ekostrażnik” dla klas IV-VI.

Zgodność podejmowanych działań z oczekiwaniami rodziców.

Czy podejmowane działania w ocenie rodziców są wystarczające?

13 listopada 2013 przeprowadzono ankietę „Bezpieczeństwo dzieci w szkole”. W ankiecie wzięło udział 109 rodziców.

Wnioski z ankiety dla rodziców:

Rodzice twierdzą, że ich dzieci chętnie chodzą do szkoły i czują się w niej bezpiecznie. Ich zdaniem uczniowie po powrocie ze szkoły do domu z własnej inicjatywy dzielą się spostrzeżeniami oraz opowieściami o tym, co działo się w szkole. Rodzice zanotowali przypadki wyśmiewania oraz przezywania ich dzieci przez innych rówieśników na terenie szkoły zwłaszcza podczas przerw na korytarzu. Zdaniem rodzica dziecko właściwą pomoc może uzyskać od wychowawcy, lecz równie często radzi sobie z problemem samo. Rodzic uważa, że szkoła reaguje na przemoc, aczkolwiek duża część ankietowanych nie miała zdania w tej kwestii. Ich zdaniem telewizja jest główną przyczyną występowania aktów przemocy wśród dzieci.

1. W związku z tym szkoła powinna zwrócić większą uwagę na dyżury nauczycieli na korytarzach podczas przerw.

2. Rodzic powinien śledzić i mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób jego dziecko spędza czas wolny (ograniczenie i kontrola gier oraz programów telewizyjnych, zwłaszcza kreskówek pełnych przemocy).

3. Należy wykazać większą inicjatywę w kwestii gier i innych metod spędzania czasu wolnego uczniów podczas przerw, co także ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

4. Trzeba uświadamiać uczniów, że w razie problemu w szkole mogą śmiało zwracać się do osób takich jak: wychowawca, nauczyciel, pedagog czy psycholog i u nich szukać pomocy.

5. Wychowawca powinien poświęcać więcej czasu na pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz poruszać ten temat na zebraniach z rodzicami.

6. Wychowawca powinien nawiązać większą współpracę z rodzicem, o ile występują przesłanki czy same akty przemocy wśród uczniów.

7. Można pomyśleć o wykorzystaniu różnego rodzaju filmów edukacyjnych oraz innych materiałów pomocniczych, które można będzie wykorzystać podczas takich lekcji.

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Pytania kluczowe

Wnioski

Rekomendacje

Czy i w jaki sposób szkoła realizuje Podstawę Programową dla dzieci 5 i 6 letnich z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb?

Szkoła realizuje podstawę programową dla dzieci 5 i 6 letnich z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. – Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Objęcie dodatkowymi zajęciami sportowymi, typu gry i zabawy, dzieci mniej uzdolnione sportowo, zarówno uczniów z grup przedszkolnych, jak i pierwszej klasy (minimum 1 godzina tygodniowo).

Czy i w jaki sposób dokonywana jest analiza gotowości szkolnej oraz wyników w nauce dziecka 5 i 6 letniego?

W szkole dokonywana jest analiza gotowości szkolnej oraz wyników w nauce dziecka, która umożliwia 100% poznanie zasobów dziecka.

Kontynuować działania związane z analizą gotowości szkolnej oraz wyników w nauce dziecka.

Czy i w jaki sposób realizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci 5 i 6 letnich?

W szkole realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Kontynuować podjęte działania.

Czy pomieszczenia dla uczniów 5 i 6 letnich, są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych?

Pomieszczenia są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci 5 i 6 letnich.

Zorganizować w szkole odrębne pomieszczenie wyposażone w pomoce wspomagające rozwój motoryki dużej i integracji sensorycznej (np. w sali do gimnastyki korekcyjnej).

Czy sposób sprawowania opieki nad dziećmi 5 i 6 letnimi w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest zgodny z wymogami MEN i Statutem Szkoły?

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 5 i 6 letnimi w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest zgodny z wymogami MEN i Statutem Szkoły.

Kontynuowanie podejmowanych działań.

Czy czas realizacji zajęć jest planowany w oparciu o ramowy rozkład dnia i dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka 5 i 6 letniego?

Czas realizacji zajęć jest planowany w oparciu o ramowy rozkład dnia i dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka 5 i 6 letniego.

Kontynuować podjęte działania.

Czy oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia realizację nowej podstawy programowej?

Oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia realizację nowej podstawy programowej.

Kontynuować podjęte działania.

Czy oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły skierowana do dziecka 5 i 6 letniego jest zgodna z potrzebami i wymogami pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły skierowana do dziecka 5 i 6 letniego jest zgodna z potrzebami i wymogami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kontynuować podjęte działania.

Czy i w jaki sposób szkoła podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo?

W szkole podejmowane są działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Cały teren szkoły, wewnętrzny i zewnętrzny, objęty jest monitoringiem. Szkoła realizuje projekty edukacyjne, które podejmują tematykę poświęconą bezpieczeństwu.

Kontynuować podjęte działania.

Czy podejmowane działania w ocenie rodziców są wystarczające?

Według rodziców podejmowane działania są wystarczające.

Zwiększona kontrola w czasie przerw, więcej czasu przeznaczonego na rozmowy o bezpieczeństwie.

Zakończenie

Głównym celem badań było sprawdzenie czy wszystkie działania podjęte przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły sprzyjają wspieraniu rozwoju dziecka młodszego oraz czy wzmacniane jest bezpieczeństwo w szkole. Uzyskanie odpowiedzi na pytania kluczowe
w oparciu o wyznaczone wcześniej kryteria umożliwiło wyciągnięcie wniosków, na bazie których ulepszone zostaną działania w określonych zakresach. Dodatkowo uzyskane wnioski posłużą nam do podniesienia jakości pracy szkoły.

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że uczniowie pięcio i sześcioletni realizują obowiązek szkolny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Uwzględniane są indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. Sześcioletni uczniowie klasy pierwszej realizują podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Realizowany program nauczania skoncentrowany jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Wspomagane jest dziecko w swoim rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji zawartymi w podstawie programowej nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje. W oparciu o przeprowadzaną analizę wyników uczenia oraz określoną gotowość szkolną przygotowywana jest oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomieszczenia są dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci 5 i 6 letnich. Sale lekcyjne podzielone są na część relaksacyjną oraz przeznaczoną do nauki.

W salach istnieje możliwość korzystania ze środków multimedialnych, w tym multibooka. Każde pomieszczenie wyposażone jest w liczne pomoce dydaktyczne, gry i zabawy edukacyjne. Klasa pierwsza dla dzieci 6 letnich posiada tablice multimedialną. Opieka nad dziećmi 5 i 6 letnimi sprawowana jest zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN oraz Statutu Szkoły. Czas realizacji zajęć prowadzony jest w oparciu o ramowy rozkład dnia. Dostosowany jest także do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka 5 i 6 letniego. W trosce o prawidłowy rozwój dziecka dostosowany jest czas przeznaczony na zabawę oraz naukę. Oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia realizację nowej podstawy programowej.

Magdalena Telepska – Kosińska

Małgorzata Żmuda

Magdalena Płaszko-Tyndzik

Anna Wieczorek

Julia Bialk

Gdańsk, 31.05.2013 r.

WAŻNE INFORMACJE

advertisement

KALENDARZ

 • wt
  23
  Sty
  2018

  Spotkanie dla rodziców

  17:30
 • pon
  29
  Sty
  2018
  nie
  11
  Lut
  2018

  Ferie zimowe

 • wt
  13
  Mar
  2018

  Spotkanie dla rodziców

  17:30
 • czw
  29
  Mar
  2018
  wt
  03
  Kwi
  2018

  Wiosenna przerwa świąteczna

 • wt
  17
  Kwi
  2018

  Spotkanie dla rodziców

  17:30

Pin It on Pinterest

Share This